Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสมุทรสงคราม

ITA ตัวชี้วัดคุณธรรมและความโปร่งใส สำนักงานแรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม

ITA ตัวชี้วัดคุณธรรมและความโปร่งใส
สำนักงานแรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม

O1 ผังโครงสร้างบุคคลกร

O2 ข้อมูลผู้บริหาร

        – แรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม

O5 ข้อมูลการติดต่อ

O7 ข่าวประชาสัมพันธ์

       – ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานแรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม

       – ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

O8 Q&A

       – สำนักงานแรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม โทร 0-3471-6116

       – เว็บบอร์ด

       – Facebook สำนักงานแรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม

O9 Social Network

       – สำนักงานแรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม

O13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

O14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

        – สถิติการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

        – สถิติการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

O16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

         – สรุปผลการสำรวจความคิดเห็นที่มีต่อ “รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม” ปีงบประมาณ 2563

         – แบบรายงานผลการปฎิบัติงานและการใช้จ่ายเงิน ผลผลิต/โครงการ กลุ่มงานสนับสนุนเครือข่ายและประสานภูมิภาค 

O17 E-Service

O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

O22 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ

         – ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง

         – ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง

O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุรายเดือน

O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำปี

O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

O26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

O30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

       – ผลการดำเนินงานของสำนักงานแรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

       – รายงานการเข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาบุคลากร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

         – ปี 2563

         – ปี 2564

O39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

O40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน

O41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

O43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

 

 

 

470
TOP