Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสมุทรสงคราม

สถานการณ์แรงงานจังหวัด

รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม รายปี 2563 ...

รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม ไตรมาส 4 ปี 2563 ...

รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม ไตรมาส 3 ปี 2563 ...

รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม ไตรมาส 2 ปี 2563 ...

รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม ไตรมาส 1 ปี 2563 ...

รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม รายปี 2562 ...

รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม ไตรมาส 4 ปี 2562 ...

รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม ไตรมาส 3 ปี 2562 ...

รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม ไตรมาส 2 ปี 2562 ...

รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม ไตรมาส 1 ปี 2562 ...

รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม รายปี 2561 ...

รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม ไตรมาส 4 ปี 2561 ...

TOP