Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสมุทรสงคราม

สถานการณ์แรงงานจังหวัด

สถานการณ์แรงงานจังหวัด บทสรุปผู้บริหาร ไตรมาสที่ 2/2557 ...

บทสรุปผู้บริหาร 1/2557 ...

บทสรุปผู้บริหาร ไตรมาส 4/2556 ...

บทสรุปผู้บริหาร รายปี 2556 ...

บทสรุปผู้บริหาร ...

บทสรุปผู้บริหารไตรมาส 2/2553 (เม.ย.53-มิ.ย.53) ...

สถานการณ์แรงงานไตรมาส 1/2553 ...

กำลังการผลิตแรงงานในจังหวัดสมุทรสงคราม ...

บทสรุปผู้บริหารไตรมาส 4/2552 (ต.ค.-ธ.ค.2552) ...

TOP