Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสมุทรสงคราม

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง

ตารางข้อมูล

ชื่อเรื่อง วันที่เผยแพร่

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำเดือนเมษายน 2563

17 เมษายน 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำเดือนมีนาคม 2563

17 เมษายน 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563

17 เมษายน 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำเดือนมกราคม 2563

17 เมษายน 2563

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส 1 (เดือนตุลาคม 2562 ถึงเดือนธันวาคม 2562)

17 เมษายน 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

3 มีนาคม 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงานโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

13 มกราคม 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาห้องประชุมจัดอบรมการสร้างการรับรู้การป้องกันการบังคับใช้แรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

13 มกราคม 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเปลี่ยนคลัตซ์รถยนต์ราชการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

13 มกราคม 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดทำป้ายไวนิลโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

13 มกราคม 2563
TOP