Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสมุทรสงคราม

ข่าวประชาสัมพันธ์

Mol-Thailand

ร่วมสร้างสังคมคุณธรรม พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา ...

Mol-Thailand

พระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 ...

Mol-Thailand

อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ จังหวัดสมุทรสงคราม ปี 2561 ...

Mol-Thailand

อัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ (ฉบับที่ 7) ...

Mol-Thailand

คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน ต้นเหตุพื้นฐานของการคอร์รัปชั่น ...

Mol-Thailand

3Rs วิธีการลดขยะด้วยเทคนิค 3R อย่างง่าย ๆ ...

Mol-Thailand

พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2560 ...

Mol-Thailand

ภูมิไทย ไตรรงค์ 100 ปี ธงชาติไทย ...

TOP