Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสมุทรสงคราม

Infographic

ค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัดสมุทรสงคราม

ค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัดสมุทรสงคราม ...

การค้ามนุษย์ด้านแรงงาน

การค้ามนุษย์ด้านแรงงาน ...

การค้ามนุษย์ด้านแรงงาน

การค้ามนุษย์ด้านแรงงาน ...

สรุปผลการหารือ ทบทวนอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ

สรุปผลการหารือ ทบทวนอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ ...

การเฝ้าระวังโรคติดต่อ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

การเฝ้าระวังโรคติดต่อ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ...

ค่าจ้างผู้สูงอายุ

ค่าจ้างผู้สูงอายุ ...

หลักเกณฑ์การจ้างนักเรียนนักศึกษาทำงาน

หลักเกณฑ์การจ้างนักเรียนนักศึกษาทำงาน ...

TOP