Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสมุทรสงคราม

Zero Corruption ป้องกันการทุจริต

แผนคุณธรรมกระทรวงแรงงาน

ประกาศจังหวัดสมุทรสงคราม

เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของจังหวัดสมุทรสงคราม

รายละเอียดเพิ่มเติม ดาวน์โหลดที่นี่

ประกาศเจตนารมณ์

ประกาศเชิดชูบุคคลที่มมีคุณธรรมดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ระยะยาว (พ.ศ. 2560 – 2564)

แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี

แผนปฏิบัติราชการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 2560

แผนปฏิบัติราชการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 2561

แผนปฏิบัติราชการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 2562

แผนปฏิบัติงานส่งเสริมคุณธรรม 2562

แบบรายงานผลการดำเนินงาน

แบบรายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของจังหวัดสมุทรสงคราม 59

แบบรายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของจังหวัดสมุทรสงคราม 60

แบบรายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของจังหวัดสมุทรสงคราม 61

 รายงานผลการดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปี 2561

TOP