Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสมุทรสงคราม

5 เสือ จังหวัดสมุทรสงคราม ประชุมรับมอบนโยบายกระทรวงแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

pll_content_description

            เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น. นางภัทรานิษฐ์ เขียวรอด แรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุมมอบนโยบายกระทรวงแรงงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ผ่านทางระบบการประชุมทางไกล Video Conference โดยมี นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธาน ซึ่ง รมว.แรงงาน ได้มอบนโยบายสำคัญ ดังนี้ 1. ให้แรงงานจังหวัดเป็น CEO ในการขับเคลื่อนงานในทุกมิติ อาสาสมัครแรงงานและบัณฑิตแรงงานเป็นกลไกลสำคัญในการขับเคลื่อนภารกิจของกระทรวงแรงงาน 2. กรมการจัดหางานจะเน้นในเรื่องการจ้างงานและความช่วยเหลือกลุ่ม SMEs 3. กรมพัฒนาฝีมือแรงงานให้ทบทวนหลักสูตรการฝึกอบรมที่มีอยู่ให้สอดคล้องกับเทรนด์ในปัจจุบันและเหมาะสมกับบริบทในพื้นที่ 4.กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเน้นการออกตรวจการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน 5.สำนักงานประกันสังคมแก้ไขกฎหมายประกันสังคมในส่วนของสิทธิประโยชน์กรณีชราภาพ 3 ข้อ ได้แก่ ขอเลือก ขอคืน และขอกู้จัดตั้งธนาคารเพื่อผู้ประกันตน สถาบันการแพทย์ เพื่อผู้ประกันตนสร้างที่อยู่อาศัยให้กับผู้ประกันตนในราคาถูก เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีและมั่นคง

TOP