Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสมุทรสงคราม

5 เสือแรงงาน ร่วมการประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ครั้งที่ 9) ผ่านระบบออนไลน์

pll_content_description

         วันที่ 21 มิถุนายน 2565 เวลา 15.00 น. นางรภัสสา พานิกุล แรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ครั้งที่ 9) และการประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ครั้งที่ 7) โดยมีหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม และผู้แทนฯ เข้าร่วมการประชุม โดยการประชุมทางไกล (Video Conference) ผ่านระบบ Google Meet เพื่อรับทราบผลการดำเนินการของหน่วยงานในสังกัด แผนการดำเนินการในเดือนกรกฎาคม 2565 การขับเคลื่อนภารกิจตามนโยบายกระทรวงแรงงาน การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว การประชาสัมพันธ์รับสมัครคนงานเพื่อไปทำงานที่ประเทศซาอุดีอาราเบีย การพัฒนาเพื่อประเทศไทยที่ยั่งยืน ตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) กำหนดการประชุมตรวจราชการ รอบที่ 3 และเรื่องเพื่อพิจารณา การรายงานติดตามผลการดำเนินการตามมาตรา 6 และมาตรา 6/1 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551

TOP