Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสมุทรสงคราม

แรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม เข้าร่วมประชุมเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ จังหวัดสมุทรสงคราม

pll_content_description

          วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางรภัสสา  พานิกุล  แรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม เข้าร่วมประชุมเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ จังหวัดสมุทรสงคราม โดยมี นายขจร  ศรีชวโนทัย  ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานการประชุม เพื่อพิจารณามาตรการและแนวทางการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ของจังหวัดสมุทรสงคราม และผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จังหวัดสมุทรสงคราม ณ ห้องประชุมแม่กลอง ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม

TOP