Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสมุทรสงคราม

แรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม ร่วมการบูรณาการตรวจคุ้มครองแรงงานในเรือประมงทะเล

pll_content_description

วันนี้ (15 พฤศจิกายน 2562) เวลา 06.00 น. นางชลอศรี บุญแก้วสุข แรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม ร่วมการบูรณาการตรวจคุ้มครองแรงงานในเรือประมงทะเล โดยมีนายชรัส บุญณสะ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานปล่อยเรือตรวจการคุ้มครองแรงงานในเรือประมงทะเล ชุดตรวจประกอบด้วย สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด ตำรวจภูธรจังหวัด ตำรวจน้ำ ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง จัดหางานจังหวัด ประมงจังหวัด กอ.รมน.จังหวัด ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมง สมุทรสงคราม เจ้าท่าภูมิภาคสาขาจังหวัด พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด และประชาสัมพันธ์จังหวัด ดำเนินการตรวจเรือประมง จำนวน 6 ลำ ลูกจ้างจำนวน 52 คน เป็นแรงงานไทย 15 คน แรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมา 36 คน ลาว 1 คน ไม่พบการกระทำที่เข้าข่ายเป็นแรงงานบังคับ และการค้ามนุษย์

 
TOP