Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสมุทรสงคราม

สรจ.สมุทรสงคราม เยี่ยมเยียนและติดตามการดำเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE บริษัท โรงงานน้ำปลาไทย (ตราปลากหมึก) จำกัด

pll_content_description

    วันนี้ (14 พฤษภาคม 2564) เวลา 10.00 น. นางภัทรานิษฐ์  เขียวรอด แรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมด้วย คณะเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเข้าเยี่ยมเยียนและติดตามผลการดำเนินงานของชม TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบกิจการ ประจำเดือนพฤษภาคม 2564 ณ บริษัท โรงงานน้ำปลาไทย (ตราปลาหมึก) จำกัด ตำบลบางจะเกร็ง อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม ตามโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบกิจการ จังหวัดสมุทรสงครามประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในการนี้ ได้มีการประชาสัมพันธ์ให้สถานประกอบกิจการเข้มงวดเกี่ยวกับการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ให้มีการดูแลและเฝ้าระวังกลุ่มผู้ใช้แรงงานและพนักงานของตนให้ห่างไกลจากโรคติดเชื้อดังกล่าว

TOP