Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสมุทรสงคราม

สรจ.สมุทรสงคราม เยี่ยมเยียนและติดตามการดำเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE บริษัท บุญฟู้ดส์ จำกัด

pll_content_description

 

วันนี้ (17 กุมภาพันธ์ 2564) เวลา  14.00 น. นางดุษณี  อัตนโถ แรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม มอบหมายให้ นายธวัชชัย  ช่างสัน นักวิชาการแรงงานชำนาญการ นำคณะประกอบด้วย นายหทัย  พันธ์พงษ์วงศ์ นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญด้านการส่งเสริมพัฒนา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม นางสุจิน  ภูริภัณฑ์ธนะ เจ้าพนักงานแรงงานอาวุโส สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม และนางนิภาพร  แสงจันทร์ พนักงานคุมประพฤติชำนาญการ สำนักงานคุมประพฤติและยุติธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมด้วย คณะเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน เข้าเยี่ยมเยียนและติดตามผลการดำเนินงานของชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564  ณ บริษัท บุญฟู้ดส์ จำกัด ต.แพรกหนามแดง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม  ตามโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการ จังหวัดสมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในการนี้ ได้มีการประชาสัมพันธ์ให้สถานประกอบการเข้มงวดเกี่ยวกับการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ให้มีการดูแลและเฝ้าระวังกลุ่มผู้ใช้แรงงานและพนักงานของตนให้ห่างไกลจากโรคติดเชื้อดังกล่าว  นอกจากนี้ ยังมีการประชาสัมพันธ์ให้สถานประกอบการมีการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เพื่อให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากประเทศไทยต่อไป

TOP