Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสมุทรสงคราม

สรจ.สมุทรสงคราม ลงพื้นที่ตรวจสอบการจำหน่ายลิ้นจี่ มิให้มีการแอบอ้างในการใช้ชื่อลิ้นจี่ค่อมสมุทรสงคราม ตามคำสั่ง จ.สมุทรสงคราม

pll_content_description

วันนี้ (2 เม.ย.64) สำนักงานแรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม ในฐานะคณะทำงานรับผิดชอบกำกับดูแล สังเกต และติดตามตรวจสอบรวบรวมคัดแยกจำหน่ายและกระจายผลผลิตลิ้นจี่ ฤดูกาลผลิต ปี ๒๕๖๓/๒๕๖๔ ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบการจำหน่ายลิ้นจี่ ณ เส้นทางไปตลาดน้ำอัมพวา/ตลาดน้ำท่าคา ถนนตั้งแต่สะพานสมเด็จพระศรีสุริเยนทร์ถึงสุดเขตสวนหลวง โดยมีการประชาสัมพันธ์ประกาศจังหวัดสมุทรสงคราม มิให้มีการแอบอ้างในการใช้ชื่อลิ้นจี่ค่อมสมุทรสงคราม และ/หรือ ส้มโอขาวใหญ่สมุทรสงครามให้ปิดป้ายแสดงราคาจำหน่ายสินค้า และใช้เครื่องชั่งตวงวัดที่เที่ยงตรง และประชาสัมพันธ์ให้ผู้ขายดำเนินการตามแนวปฏิบัติของจังหวัด เพื่อเป็นการคุ้มครองประโยชน์ของผู้บริโภคต่อไป

TOP