Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสมุทรสงคราม

สรจ.สมุทรสงคราม นำอาสาสมัครแรงงาน (อสร.) เข้ารณรงค์ให้ความรู้ คำแนะนำ พร้อมเชิญชวนให้ สถานประกอบการที่มีลูกจ้างต่ำกว่า 10 คนลงมา

pll_content_description

วันนี้ (4 กุมภาพันธ์ 2564) เวลา 10.00 น. นางดุษณี อัตนโถ แรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม มอบหมายให้

นายธวัชชัย  ช่างสัน นักวิชาการแรงงานชำนาญการ นำนายอโนชา  หลีสุวรรณ์ อาสาสมัครแรงงาน
อ.แควอ้อม และเจ้าหน้าที่ เข้ารณรงค์ให้ความรู้ คำแนะนำ พร้อมเชิญชวนให้ สถานประกอบการที่มีลูกจ้าง
ต่ำกว่า 10 คนลงมา แสดงเจตจำนงเข้าร่วมกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ตามโครงการอาสาสมัครแรงงานต้านภัยยาเสพติดจังหวัดสมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในพื้นที่ ต.แควอ้อม และต.บางแค อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม จำนวน 3 แห่ง ลูกจ้างจำนวน 18 คน ดังนี้

1. ฟรุ้งฟริ้ง ประกอบกิจการ ทำขนมหวาน มีลูกจ้าง 6 คน
2. ร้านตุ้มขนมปังบางแค ประกอบกิจการ อาหารและเครื่องดื่ม มีลูกจ้าง 5 คน
3. หจก.ถิรเถกิง สถาปัตย์ ประกอบกิจการ ก่อสร้าง มีลูกจ้าง 7 คน

ทั้งนี้ สำนักงานแรงงานจังหวัดสมุทรสงครามได้รับมอบหมายภารกิจส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดในสถานประกอบการที่มีลูกจ้างต่ำกว่า 10 คนลงมา โดยการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้
ผ่านกลไกอาสาสมัครแรงงานซึ่งเป็นเครือข่ายในพื้นที่ ทำความเข้าใจให้นายจ้าง – ลูกจ้าง ทราบถึงความจำเป็นที่ทุกฝ่าย รวมทั้งตนเองต้องมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจัง เพื่อให้เกิดความตระหนักรู้ เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด ในกลุ่มผู้ใช้แรงงานในจังหวัดสมุทรสงครามต่อไป

 

TOP