Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสมุทรสงคราม

สรจ.สมุทรสงคราม จับมือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รณรงค์ประชาสัมพันธ์จัดตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE ณ บริษัท สหชัยซีฟู้ด จำกัด

pll_content_description

       วันที่ 11 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00 น. นางรภัสสา พานิกุล แรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม มอบหมายให้ นายธวัชชัย ช่างสัน นักวิชาการแรงงานชำนาญการ และเจ้าหน้าที่ เข้าเยี่ยมเยียนสถานประกอบการ ณ บริษัท สหชัยซีฟู้ด จำกัด เพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้มีการจัดตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานโครงการฯ ในการนี้ สำนักงานแรงงาน ได้รับความอนุเคราะห์ จากนายนพพร บ่ายแสง ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรสงคราม ในการร่วมดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้ โดย บริษัทให้ความร่วมมือในการจัดตั้งชมรมศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE เพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และเพื่อสร้างกระแส “เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด” ให้กับพนักงานและสมาชิกชมรมอีกด้วย

TOP