Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสมุทรสงคราม

สรจ.สมุทรสงคราม จัดประชุมคณะกรรมการศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบความเดือดร้อนด้านอาชีพกระทรวงแรงงาน ประจำจังหวัดสมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

pll_content_description

          วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๔.๐๐ น. สำนักงานแรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม ได้ดำเนินการประชุมคณะกรรมการศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบความเดือดร้อนด้านอาชีพกระทรวงแรงงาน ประจำจังหวัดสมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อพิจารณาแผนงาน/โครงการ ให้สอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร โดยมี นายศิริศักดิ์  ศิริมังคะลา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานการประชุม และมี นางรภัสสา  พานิกุล แรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นกรรมการและเลขานุการ ณ ห้องประชุมบางคนที ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม

TOP