Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสมุทรสงคราม

สรจ.สมุทรสงคราม จัดประชาคมคัดเลือกแกนนำอาสาสมัครแรงงานตำบลอัมพวา อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

pll_content_description

        วันศุกร์ที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางรภัสสา พานิกุล แรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมด้วย นายธวัชชัย ช่างสัน นักวิชาการแรงงานชำนาญการ และ พนักงานราชการเฉพาะกิจ และ เจ้าหน้าที่สำนักงานแรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม จัดประชาคมคัดเลือกแกนนำอาสาสมัครแรงงานระดับตำบล ประจำตำบลอัมพวา อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ณ พื้นที่ตำบลอัมพวา อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ทั้งนี้ ยังได้มีการแนะนำภารกิจบริการด้านแรงงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน และย้ำให้ อสร. เร่งประชาสัมพันธ์ทำความเข้าใจกับประชาชน อาทิ การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว มาตรา ๔๐ การมีงานทำ ค่าจ้างขั้นต่ำ และสิทธิประโยชน์ของคนทำงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ เป็นต้น ซึ่งการประชุมฯ จัดให้มีมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัส  COVID-19 โดยการวัดอุณหภูมิ ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ สวมหน้ากากอนามัย และการนั่งเว้นระยะห่างตามมาตรการควบคุมโรคของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

TOP