Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสมุทรสงคราม

ประกาศจังหวัดสมุทรสงคราม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก และกำหนด วัน เวลา สถานที่ในการสอบ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน ของสำนักงานแรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม

pll_content_description

ประกาศรายชื่อผู้มีิสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกพนักงานราชการเฉพาะกิจ ตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน ของสำนักงานแรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม
วิธีการ : สอบสัมภาษณ์ และทดสอบปฏิบัติทางคอมพิวเตอร์
วัน : วันพฤหัสบดีที่ 15 กรกฎาคม 2564
สถานที่สอบ : สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม ต.ลาดใหญ่ อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม
***ทั้งนี้ เนื่องด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า -2019 (COVID – 19) ขอความร่วมมือ #รายงานตัวเข้ารับการสอบตามเวลาที่กำหนดในประกาศ และ #ปฏิบัติตนตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดอย่างเคร่งครัด

TOP