Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสมุทรสงคราม

ข้อมูลสิทธิประโยชน์กรณีคลอดบุตรจากกองทุนประกันภัยแรงงานไต้หวัน แก่เเรงงานที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กองทุนประกันภัยแรงงานไต้หวันกำหนด

pll_content_description

เนื่องด้วยสำนักประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ ได้รับแจ้งจากสำนักงานแรงงาน ณ กรุงมะนิลา (ส่วนที่ 2) ไทเป ตามหนังสือที่ 11711.2/2178 ลงวันที่ 23 กันยายน 2564 เรื่อง ปรับข้อมูลเกี่ยวกับการยื่นขอสิทธิประโยชน์กรณีคลอดบุตรจากกองทุนประกันภัยแรงงานไต้หวัน ในการนี้สำนักประสานความร่วมมือระหว่างประเทศจึงได้ปรับปรุงรายละเอียดข้อมูลสิทธิประโยชน์กรณีคลอดบุตรจากกองทุนประกันภัยแรงงานไต้หวัน 

TOP