Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสมุทรสงคราม

โครงสร้างหน่วยงาน

โครงสร้างและอัตรากำลัง

ของสำนักงานแรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม

 

 • นางรภัสสา พานิกุล

  นางรภัสสา พานิกุล

  แรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม
  • นางกัญญาศิริ นัยอรรถ

   นางกัญญาศิริ นัยอรรถ

   นักวิชาการแรงงานชำนาญการ
   • นายธวัชชัย ช่างสัน

    นายธวัชชัย ช่างสัน

    นักวิชาการแรงงานชำนาญการ
    • นางสาวจริยา อิสระฉันท์

     นางสาวจริยา อิสระฉันท์

     เจ้าหน้าที่วิเคราะห์และประมวลผล
   • นายวุฒิชัย นามประเสริฐ

    นายวุฒิชัย นามประเสริฐ

    นักวิชาการแรงงาน
   • นายภูเบศร์ สุดสงวน

    นายภูเบศร์ สุดสงวน

    นักวิชาการแรงงาน
   • นางสาวปานวดี สุขรุ่งเรืองชัย

    นางสาวปานวดี สุขรุ่งเรืองชัย

    นักวิชาการแรงงาน
  • นางสาวคณัสนันตร์ สุฑธสินธุ์

   นางสาวคณัสนันตร์ สุฑธสินธุ์

   เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
   • นางสาวทรงศิริ คงสินธุ์

    นางสาวทรงศิริ คงสินธุ์

    นักวิชาการแรงงาน
    • นางสาวนันธญา เร่งสูงเนิน

     นางสาวนันธญา เร่งสูงเนิน

     พนักงานบริการ
   • นางสาวกนกวรรณ ทรัพย์ประมูล

    นางสาวกนกวรรณ ทรัพย์ประมูล

    นักวิชาการแรงงาน
   • นางอรวรรณ รักษาสกุล

    นางอรวรรณ รักษาสกุล

    นักวิชาการแรงงาน
   • นายมาณพ สินธุรส

    นายมาณพ สินธุรส

    พนักงานขับรถยนต์ ส 2
TOP