Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสมุทรสงคราม

โครงสร้างหน่วยงาน

โครงสร้างและอัตรากำลัง

ของสำนักงานแรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม

 • ว่าง

  ว่าง

  แรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม
  • นางกัญญาศิริ นัยอรรถ

   นางกัญญาศิริ นัยอรรถ

   นักวิชาการแรงงานชำนาญการ
   • นายธวัชชัย ช่างสัน

    นายธวัชชัย ช่างสัน

    นักวิชาการแรงงานชำนาญการ
   • นางสาวกนกวรรณ ทรัพย์ประมูล

    นางสาวกนกวรรณ ทรัพย์ประมูล

    เจ้าหน้าที่วิเคราะห์และประมวลผล
  • นางสาวคณัสนันตร์ สุฑธสินธุ์

   นางสาวคณัสนันตร์ สุฑธสินธุ์

   เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
   • นางสาวทรงศิริ คงสินธุ์

    นางสาวทรงศิริ คงสินธุ์

    นักวิชาการแรงงาน
   • นายมาณพ สินธุรส

    นายมาณพ สินธุรส

    พนักงานขับรถยนต์ ส 2
   • นางสาวนันธญา เร่งสูงเนิน

    นางสาวนันธญา เร่งสูงเนิน

    พนักงานบริการ
TOP