Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสมุทรสงคราม

อาสาสมัครแรงงาน

อาสาสมัครแรงงาน

อาสาสมัครแรงงาน หมายถึง ผู้ที่สมัครใจทำงานให้กับกระทรวงแรงงาน เพื่อให้เกิดสันติสุขด้านแรงงานแก่ผู้ใช้แรงงาน นายจ้าง ลูกจ้าง และประชาชนทั่วไป รวมทั้งเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ในสังกัดกระทรวงแรงงาน ทั้งในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และในต่างประเทศในการให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชน หรือผู้ใช้แรงงานที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนด้านแรงงานในพื้นที่

วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งอาสาสมัครแรงงาน

 1. เพื่อเป็นสื่อกลางในการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านแรงงานให้กับประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบกันอย่างทั่วถึง
 2. เพื่อทำหน้าที่สร้างความรู้ ความเข้าใจในสาระความรู้เกี่ยวกับการให้บริการและสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ เบื้องต้นตามกฎหมายแรงงานให้แก่คนหางาน ผู้ใช้แรงงาน รวมทั้งประชาชนในพื้นที่ เพื่อป้องกันการหลอกลวงเกี่ยวกับการหางานและการใช้แรงงาน
 3. เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงานเบื้องต้นระหว่างคนหางาน ผู้ใช้แรงงาน ตลอดจนประชาชนในพื้นที่กรณีเกิดปัญหาการหลอกลวงหรือปัญหาเกี่ยวกับการใช้แรงงาน เป็นต้น
 4.  เพื่อทำหน้าที่รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการและความเคลื่อนไหวด้านแรงงานเบื้องต้น ในพื้นที่หรือข้อมูลอื่นตามที่หน่วยงานต้องการและจัดส่งข้อมูลดังกล่าวให้กับกระทรวงแรงงานหรือหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานในจังหวัด เพื่อนำไปพิจารณาวางแผนการดำเนินงานด้านแรงงานในพื้นที่ต่อไป

หน้าที่ของอาสาสมัครแรงงาน

 1. ประสานงานด้านแรงงานในพื้นที่ ระหว่างประชาชนในหมู่บ้านและชุมชนกับกระทรวงแรงงานหรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ในการขยายบริการด้านแรงงานไปสู่ประชาชนในหมู่บ้านและชุมชนอย่างทั่วถึง
 2. เป็นสื่อกลางในการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้ ให้คำปรึกษา และแนะนำด้านแรงงานให้แก่ประชาชนในหมู่บ้านและชุมชน
 3. รวบรวมข้อมูลพื้นฐานด้านแรงงานในพื้นที่ ซึ่งกระทรวงแรงงาน สามารถนำมาใช้วางแผนในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยรวบรวมข้อมูลด้านแรงงานเบื้องต้นในพื้นที่และจัดทำรายงานตามแบบและระยะเวลาที่กำหนดแนบท้าย ส่งกระทรวงแรงงาน หรือหน่วยงานสังกัด กระทรวงแรงงานในจังหวัดทราบ
 4. ส่งเสริมประชาชนให้มีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านแรงงานในหมู่บ้านและชุมชนของตนเอง

สิทธิประโยชน์ของอาสาสมัครแรงงาน

 1. อาสาสมัครแรงงาน อาจได้รับค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ และสิทธิประโยชน์อย่างอื่นตามหลักเกณฑ์ที่ปลัดกระทรวงแรงงาน กำหนด โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง
 2. อาสาสมัครแรงงานที่ปฏิบัติงานดีเด่นอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ
  ให้ปลัดกระทรวงแรงงานผู้ว่าราชการจังหวัด หรือหัวหน้าคณะผู้แทน คัดเลือกเพื่อเข้ารับโล่และเข็มประกาศเกียรติคุณอาสาสมัครแรงงานดีเด่น

 

ข้อมูลอาสาสมัครแรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม

แกนนำอาสาสมัครแรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม

จำนวน    36     คน

เครือข่ายอาสาสมัครแรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม

จำนวน   273  คน

          1. อำเภอเมืองสมุทรสงคราม

จำนวน   74  คน

          2. อำเภออัมพวา

จำนวน   81   คน  

          3. อำเภอบางคนที

จำนวน   82 คน

 

คู่มือและทำเนียบอาสาสมัครแรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม

 

ดาวน์โหลดเอกสาร

แบบสรุปผลการปฏิบัติงานของอาสาสมัครแรงงาน (สภ.1)

แบบสำรวจความพึงพอใจการให้บริการประชาชน (สภ.5)

ใบสมัคร อสร.

แบบขึ้นทะเบียนหางาน

แบบคำขอสมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 (สปส.1-40)

ใบสมัครเข้ารับการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน (ป 221)

 

สื่อประชาสัมพันธ์

แผ่นพับหน่วยงานสังกัด กรง.จ.สส

แผ่นพับค้ามนุษย์

แผ่นพับค้ามนุษย์ 1

 

คู่มือ

คู่มืออาสาสมัครแรงงาน

คู่มืออาสาสมัครแรงงานในการดำเนินงานป้องกันยาเสพติด

 

590
TOP