Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสมุทรสงคราม

อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ

 

ค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัดสมุทรสงครามย้อนหลัง
สถิติอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัดสมุทรสงคราม

ปี

วันที่บังคับใช้

อัตราค่าจ้างขั้นต่ำต่อวัน (บาท)

2567

1 มกราคม 2567

351

2566

1 ตุลาคม 2565

338

2565

1 ตุลาคม 2565

338

2564

1 มกราคม 2563

323

2563

1 มกราคม 2563

323

2562

1 เมษายน 2561

318

2561

1 เมษายน 2561

318

2560

1 มกราคม 2560

305

2559

1 มกราคม 2556

300

2558

1 มกราคม 2556

300

2557

1 มกราคม 2556

300

2556

1 มกราคม 2556

300

2555

1 เมษายน 2555

240

2554

1 มกราคม 2554

172

2553

1 มกราคม 2553

163

2552

1 มิถุนายน 2551

160

2551

1 มิถุนายน 2551

160

2550

1 มกราคม 2550

154

 

 

อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ

ดาวน์โหลด ประกาศคณะกรรมการค่าจ้างเรื่อง อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ (ฉบับที่ 11) และคำชี้แจง พร้อมตารางแสดงอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ
ดาวน์โหลด ประกาศคณะกรรมการค่าจ้างเรื่อง อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ (ฉบับที่ 10) และคำชี้แจง พร้อมตารางแสดงอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ
ดาวน์โหลด ประกาศคณะกรรมการค่าจ้างเรื่อง อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ (ฉบับที่ 9) และคำชี้แจง พร้อมตารางแสดงอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ 
ดาวน์โหลด ประกาศคณะกรรมการค่าจ้างเรื่อง อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ (ฉบับที่ 8) และคำชี้แจง พร้อมตารางแสดงอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ 
ดาวน์โหลด ประกาศคณะกรรมการค่าจ้างเรื่อง อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ (ฉบับที่ 7) และคำชี้แจง พร้อมตารางแสดงอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ 
ดาวน์โหลด การประกาศอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ (ฉบับที่ 7), ประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ (ฉบับที่ 7)  และคำชี้แจง พร้อมตารางแสดงอัตราค่าจ้างขั้นต่ำตามมติคณะกรรมการค่าจ้างเมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2554 
ดาวน์โหลด ประกาศคณะกรรมการค่าจ้างเรื่อง อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ (ฉบับที่ 6) และคำชี้แจง พร้อมตารางแสดงอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ 
ดาวน์โหลด  ประกาศคณะกรรมการค่าจ้างเรื่อง อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ (ฉบับที่ 5) และคำชี้แจง พร้อมตารางแสดงอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ
ดาวน์โหลด  ประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ (ฉบับที่ 4)  และคำชี้แจง
ดาวน์โหลด  ประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ (ฉบับที่ 3)  และคำชี้แจง
ดาวน์โหลด ประกาศคณะกรรมการค่าจ้างเรื่อง อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ (ฉบับที่ 2) และคำชี้แจง พร้อมตารางแสดงอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ  และการบังคับใช้(ตั้งแต่ พ.ศ. 2516-ปัจจุบัน)
ดาวน์โหลด ประกาศกระทรวงแรงงานเรื่อง อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ (ฉบับที่ 8) และคำชี้แจง
ดาวน์โหลด  ประกาศกระทรวงแรงงานเรื่อง อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ (ฉบับที่ 7) และคำชี้แจง
ดาวน์โหลด  ประกาศกระทรวงแรงงานเรื่อง อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ (ฉบับที่ 6) และคำชี้แจง
ดาวน์โหลด ประกาศกระทรวงแรงงานเรื่อง อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ (ฉบับที่ 5) และคำชี้แจง
ดาวน์โหลด  ประกาศกระทรวงแรงงานเรื่อง อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ (ฉบับที่ 4) และคำชี้แจง
ดาวน์โหลด ตารางแสดงอัตราค่าจ้างขั้นต่ำและการบังคับใช้ (ตั้งแต่ พ.ศ. 2516 – ปัจจุบัน) 
     

อัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ

•  ดาวน์โหลด ประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ (ฉบับที่ 11)
พร้อมคำชี้แจงประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ (ฉบับที่ 11) มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 7 กันยายน 2565 – ปัจจุบัน
ดาวน์โหลด ประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ (ฉบับที่ 10)
พร้อมคำชี้แจงประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ (ฉบับที่ 10) มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม 2564 – ปัจจุบัน
ดาวน์โหลด ประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ (ฉบับที่ 9)
พร้อมคำชี้แจงประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ (ฉบับที่ 9) มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 – ปัจจุบัน
ดาวน์โหลด ประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ (ฉบับที่ 8)
พร้อมคำชี้แจงประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ (ฉบับที่ 8)
  
ดาวน์โหลด ประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ (ฉบับที่ 7)
พร้อมคำชี้แจงประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ (ฉบับที่ 7)
  
Downlond National Wage Committee’s NotificationRe: Wage Rate According to Skill Standards (No. 6) 
Downlond National Wage Committee’s NotificationRe: Wage Rate According to Skill Standards (No. 5) 
Downlond National Wage Committee’s NotificationRe: Wage Rate According to Skill Standards (No. 4) 
Downlond National Wage Committee’s NotificationRe: Wage Rate According to Skill Standards (No. 3)
Explanation National Wage Committee’s NotificationRe: Wage Rate According to Skill Standards (No. 3)
ดาวน์โหลด ประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ (ฉบับที่ 6) 
ดาวน์โหลด ประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ (ฉบับที่ 5)
พร้อมคำชี้แจงประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ (ฉบับที่ 5)
  
ดาวน์โหลด  ประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ (ฉบับที่ 4)
พร้อมคำชี้แจงประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ (ฉบับที่ 4)
  
ดาวน์โหลด แก้ไขคำขี้แจงประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ (ฉบับที่ 3) หน้าที่ 6 
ดาวน์โหลด ประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ (ฉบับที่3)
พร้อมคำชี้แจงประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง ค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ (ฉบับที่3)  และตารางสรุปมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติและอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ รวม 22 สาขาอาชีพ
 
ดาวน์โหลด ประกาศอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ (ฉบับที่2) พร้อมคำชี้แจ้งประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง ค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ (ฉบับที่2)  และตารางสรุปมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติและอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ รวม 11 สาขาอาชีพ 
ดาวน์โหลด  ประกาศอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ พร้อมคำชี้แจ้งประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง ค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ และตารางสรุปมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติและอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ รวม 11 สาขาอาชีพ 
ดาวน์โหลด  ประกาศกระทรวงแรงงานเรื่อง อัตราค่าจ้างตามระดับมาตรฐานฝีมือแรงงาน และคำชี้แจง
     

อัตราค่าจ้างรายชั่วโมง สำหรับนักเรียน นิสิต และนักศึกษา

ดาวน์โหลด ประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างรายชั่วโมง สำหรับนักเรียน นิสิต และนักศึกษา (ฉบับที่ 2) 
ดาวน์โหลด ประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างรายชั่วโมง สำหรับนักเรียน นิสิต และนักศึกษา
ดาวน์โหลด  ประกาศกระทรวงแรงงานเรื่อง อัตราค่าจ้างขั้นต่ำรายชั่วโมง
     

ค่าตอบแทนรายชั่วโมง สำหรับผู้สูงอายุ

ดาวน์โหลด สรุปการสัมมนารับฟังความคิดเห็น(ร่าง) อัตราค่าจ้างรายชั่วโมง สัหรับผู้สูงอายุ 
ดาวน์โหลด ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง ขอความร่วมมือส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้สูงอายุมีงานทำ  และคำชี้แจง 
ดาวน์โหลด ขั้นตอนการกำหนดอัตราค่าจ้างรายชั่วโมง สำหรับผู้สูงอายุ 
     

ข้อแนะนำการปรับค่าจ้าง

ดาวน์โหลด  ประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง ข้อแนะนำการปรับค่าจ้าง ปี 2553/2554 แก่ภาคเอกชน
ดาวน์โหลด   ประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง ข้อแนะนำการปรับค่าจ้าง ปี 2552/2553 แก่ภาคเอกชน
ดาวน์โหลด  ประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง ข้อแนะนำการปรับค่าจ้าง ปี 2551/2552 แก่ภาคเอกชน
ดาวน์โหลด   ประกาศคณะกรรมการค่าจ้างเรื่อง ข้อแนะนำการปรับค่าจ้างประจำปี 2550/2551 แก่ภาคเอกชน
     

ผลการดำเนินงาน

ดาวน์โหลด คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการค่าจ้างชุดที่ 21
ดาวน์โหลด คำสั่งแต่งตั้งที่ปรึกษาคณะกรรมการค่าจ้างชุดที่ 21
ดาวน์โหลด แผนการดำเนินงานของคณะกรรมการค่าจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ดาวน์โหลด คู่มือการปฏิบัติงานของสำนักงานคณะกรรมการค่าจ้าง
ดาวน์โหลด คู่มือและขั้นตอนการดำเนินการสรรหาคณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัดในคณะกรรมการค่าจ้างชุดที่ 21
ดาวน์โหลด กิจกรรมอื่นๆ
     

การประชุมของคณะกรรมการค่าจ้างชุดที่ 21

ประชุมคณะกรรมการค่าจ้างชุดที่ 21 ครั้งที่ 8/2565
ประชุมคณะกรรมการค่าจ้างชุดที่ 21 ครั้งที่ 7/2565
ประชุมคณะกรรมการค่าจ้างชุดที่ 21 ครั้งที่ 6/2565
ประชุมคณะกรรมการค่าจ้างชุดที่ 21 ครั้งที่ 5/2565
ประชุมคณะกรรมการค่าจ้างชุดที่ 21 ครั้งที่ 4/2565
ประชุมคณะกรรมการค่าจ้างชุดที่ 21 ครั้งที่ 3/2565
ประชุมคณะกรรมการค่าจ้างชุดที่ 21 ครั้งที่ 2/2565
ประชุมคณะกรรมการค่าจ้างชุดที่ 21 ครั้งที่ 1/2565
ประชุมคณะกรรมการค่าจ้างชุดที่ 21 ครั้งที่ 10/2564
ประชุมคณะกรรมการค่าจ้างชุดที่ 21 ครั้งที่ 9/2564
ประชุมคณะกรรมการค่าจ้างชุดที่ 21 ครั้งที่ 8/2564
ประชุมคณะกรรมการค่าจ้างชุดที่ 21 ครั้งที่ 7/2564
ประชุมคณะกรรมการค่าจ้างชุดที่ 21 ครั้งที่ 6/2564
ประชุมคณะกรรมการค่าจ้างชุดที่ 21 ครั้งที่ 5/2564
ประชุมคณะกรรมการค่าจ้างชุดที่ 21 ครั้งที่ 4/2564
ประชุมคณะกรรมการค่าจ้างชุดที่ 21 ครั้งที่ 3/2564
ประชุมคณะกรรมการค่าจ้างชุดที่ 21 ครั้งที่ 2/2564
ประชุมคณะกรรมการค่าจ้างชุดที่ 21 ครั้งที่ 1/2564
ประชุมคณะกรรมการค่าจ้างชุดที่ 21 ครั้งที่ 2/2563
ประชุมคณะกรรมการค่าจ้างชุดที่ 21 ครั้งที่ 1/2563
   

อื่นๆ

ดาวน์โหลด รายงานผลการดำเนินงานคณะกรรมการค่าจ้าง ชุดที่ 20 ระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 – 21 กันยายน 2563
ดาวน์โหลด สรุปมติการประชุมคณะกรรมการค่าจ้างชุดที่ 19 จำนวน 10 เรื่อง 
ดาวน์โหลด  ข้อมูลผลการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การกำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ
ดาวน์โหลด พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2551
1788
TOP