Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสมุทรสงคราม

‘แรงงานสมุทรสงคราม’ ร่วมกับหน่วยงานในสังกัด อาสาสมัครแรงงาน ‘ปลูกต้นไม้’ถวายเป็นพระราชกุศล

pll_content_description

          เมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. ที่บริเวณสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม ตำบลลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม นางรภัสสา พานิกุล แรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ วันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ และวันดินโลก ปี ๒๕๖๔ โดยมีนางรภัสสา พานิกุล แรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม นางอัจฉรา เราจุติธรรม จัดหางานจังหวัดสมุทรสงคราม นายพูลโชค โตประเสิรฐ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม นางระพีพรรณ รัตนบริหาร สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม และนายวิชัย จันทร์บุญ ประกันสังคมจังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และอาสาสมัครแรงงาน เข้าร่วมในครั้งนี้ด้วย
          นางรภัสสา กล่าวว่า เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ และเนื่องในวันรู้รักสามัคคี ๔ ธันวาคม ๒๕๖๔ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพร้อมกันทั่วประเทศ ซึ่งสำนักนายกรัฐมนตรีได้ขอความร่วมมือให้แต่ละหน่วยงานจัด กิจกรรมจิตอาสา “รู้รักสามัคคี รักษ์สิ่งแวดล้อม พัฒนาคุณภาพชีวิต” เช่น การปลูกต้นไม้ในพื้นที่ที่เหมาะสมและสามารถบำรุงรักษาได้ต่อเนื่อง เป็นต้น ประกอบกับ องค์การสหประชาชาติ ได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๖ ประกาศรับรองให้วันที่ ๕ ธันวาคมของทุกปี เป็นวันดินโลก และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดสมุทรสงครามเป็นส่วนราชการที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการจัดกิจกรรมดังกล่าว โดยนำศาสตร์พระราชาด้านการพัฒนาที่ดินรวมทั้ง วันดินโลก เผยแพร่ให้เป็นที่รับทราบ และเกิดการปฏิบัติอย่างต่อเนื่องในโอกาสต่าง ๆ เพื่อเป็นการสืบสาน รักษา และต่อยอด แนวทางการจัดการดินที่ได้ทรงพระราชทานไว้ไปสู่การปฏิบัติสร้างประโยชน์แก่มวลมนุษยชาติ

           “ในวันนี้ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ขึ้น ซึ่งต้องขอขอบคุณสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม ที่ให้การสนับสนุนพื้นที่และช่วยดูแลรักษาต้นไม้ให้เจริญเติบโต รวมทั้งขอบคุณกรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ให้การสนับสนุนพันธุ์กล้าไม้ ได้แก่ ต้นรวงผึ้ง มะฮอกกานี ราชพฤกษ์ และนนทรี
รวมจำนวน ๓๐ ต้น ซึ่งถือเป็นโอกาสอันดีที่จะเป็นการบูรณาการการมีส่วนร่วม สร้างความสมานสามัคคีร่วมมือร่วมใจระหว่างหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม เครือข่ายอาสาสมัครแรงงาน ภาครัฐ และภาคประชาชนในพื้นที่ เพื่อสืบสานพระราชปณิธานน้อมนำเอาศาสตร์พระราชาด้านการพัฒนาทุกแขนงมาเผยแพร่ ต่อยอด ให้ประสบผลสำเร็จ และเกิดประโยชน์แก่ประชาชนในพื้นที่ชุมชนต่อไป” แรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม กล่าวในท้ายสุด

TOP