Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสมุทรสงคราม

แรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม ร่วมโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม แก่บุลคลากร “นำ” หลักธรรม ซื่อสัตย์ โปร่งใส ให้บริการที่มีประสิทธิภาพสู่ประชาชน

pll_content_description

         วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. นางรภัสสา พานิกุล แรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม และผู้แทนหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน ร่วมอบรมเสริมสร้างคุณธรรมให้แก่บุคลากรในสังกัดกระทรวงแรงงาน กิจกรรมที่ 2 : การบรรยายในหัวข้อ “หลักธรรมของพระราชาสู่การครองตนของข้าแห่งแผ่นดิน” ผ่านระบบ Zoom Meeting เพื่อขับเคลื่อนให้บุคลากรทุกระดับของกระทรวงแรงงาน มีความรู้ความเข้าใจ ยึดมั่นในหลักคุณธรรมจริยธรรม มีจิตสำนึกที่ดีและนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาปรับใช้ในการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส นำไปสู่การปฏิบัติราชการที่มีประสิทธิภาพ ตอบสนองต่อประโยชน์ส่วนรวมและประชาชน ณ ห้องประชุมสำนักงานแรงงานจังสมุทรสงคราม ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม

TOP