Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสมุทรสงคราม

แรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม ร่วมรับฟังการบรรยาย “เรื่องเล่าปลุกพลัง”

pll_content_description

        วันที่ 21 มิถุนายน 2565 เวลา 16.00 น. นางรภัสสา พานิกุล แรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมด้วยข้าราชการสำนักงานแรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม ร่วมรับฟังการบรรยาย “เรื่องเล่าปลุกพลัง” ผ่านระบบ Zoom meeting เพื่อให้ข้าราชการที่เข้าร่วมโครงการฯ ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้จากประสบการณ์การทำงานของปลัดกระทรวงแรงงานโดยตรง และร่วมกันคิดค้นแนวทางเพื่อพัฒนาการบริหารจัดการด้านแรงงานและทรัพยากรบุคคลของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงานของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ขององค์กร ณ ห้องประชุมสำนักงานแรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม

TOP