Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสมุทรสงคราม

แรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดสมุทรสงคราม

pll_content_description

          วันที่ 14 มกราคม 2564 เวลา 13.30 น. นางรภัสสา พานิกุล แรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีนายขจร ศรีชวโนทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานการประชุม และมี นายศิริศักดิ์ ศิริมังคะลา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เข้าร่วมประชุมด้วย ณ ห้องประชุมแม่กลอง ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม ทั้งนี้การขับเคลื่อนการขจัดความยากจนเป็นกลไกเชิงนโยบายในการดำเนินการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างบูรณาการเป็นรูปธรรมและยั่งยืนได้ในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ
         โดยที่ประชุม แจ้งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ระดับจังหวัด/ระดับอำเภอ/ทีมปฏิบัติการในระดับพื้นที่ พร้อมทั้ง ชี้แจงมาตรการแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงาน และผลการดำเนินงานที่ผ่านมา ตามลำดับ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดได้ประกาศ “ขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน”เป็นวาระจังหวัด (วันที่ 29 ธันวาคม 2564)ในการนี้ ที่ประชุมได้พิจารณาตรวจสอบและรับรองข้อมูลบุคคล/ครัวเรือนเป้าหมาย ที่ผ่านการรับรองจากอำเภอ และแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลการดำเนินงาน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการให้ความช่วยเหลือครัวเรือนเป้าหมายที่ตกเกณฑ์ต่อไป

TOP