Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสมุทรสงคราม

แรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม ร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ 4/2565

pll_content_description

      วันที่ 10 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.30 น. นางรภัสสา พานิกุล แรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ 4/2565 ณ ห้องประชุมแม่กลอง ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม โดยมี นายกรกฎ วงษ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานการประชุม เพื่อรับทราบ รายงานข้อมูลสถิติการจดทะเบียนคนพิการของจังหวัดสมุทรสงคราม รายงานผลการชำระหนี้การกู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพ และพิจารณาการกู้ยืมเงินทุนส่งเสริมฯ ผู้พิการและผู้ดูแลคนพิการ จำนวน 8 ราย โครงการจัดบริการล่ามภาษามือ ประจำปี 2565 และโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ จำนวน 2 ราย และรับฟังรายงานผลการจัดประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจการใช้บริการของกองทุนส่งเสริมฯ ประจำปี 2565

TOP