Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสมุทรสงคราม

สรจ.สมุทรสงคราม เยี่ยมเยียนและติดตามการดำเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE บริษัท พรีแพค จำกัด

pll_content_description

วันนี้ (18 กุมภาพันธ์ 2564) เวลา  10.00 น. นางดุษณี  อัตนโถ แรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม นำคณะประกอบด้วย นายหทัย  พันธ์พงษ์วงศ์ นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญด้านการส่งเสริมพัฒนา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม  และนางสาวนิตยา  จิรรัตนสัจจพร นักวิชาการแรงงานชำนาญการ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมด้วย คณะเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน เข้าเยี่ยมเยียนและติดตามผลการดำเนินงานของชมรม  TO BE NUMBER ONE   ในสถานประกอบการประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564  ณ บริษัท พรีแพค จำกัด ต.บางช้าง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม  ตามโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการ จังหวัดสมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในการนี้ ได้มีการประชาสัมพันธ์ให้สถานประกอบการเข้มงวดเกี่ยวกับการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ให้มีการดูแลและเฝ้าระวังกลุ่มผู้ใช้แรงงานและพนักงานของตนให้ห่างไกลจากโรคติดเชื้อดังกล่าว นอกจากนี้ ยังมีการประชาสัมพันธ์ให้สถานประกอบการมีการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เพื่อให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากประเทศไทยต่อไป

TOP