Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสมุทรสงคราม

สรจ.สมุทรสงคราม เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืน เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติ

pll_content_description

  วันที่ 9 มิถุนายน 2564 นางภัทรานิษฐ์  เขียวรอด  แรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม มอบหมายให้ นายธวัชชัย  ช่างสัน  นักวิชาการแรงงานชำนาญการ เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืน เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติ ทั้งนี้ได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงให้ความร่วมมือตามโครงการดังกล่าวร่วมกัน 8 หน่วยงาน โดยมี นายวุฒิชัย ยามโคกสูง นายอำเภอบางคนทีเป็นประธานพิธีเปิดณ ศาลาประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 ตำบลดอนมะโนรา อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม

TOP