Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสมุทรสงคราม

สรจ.สมุทรสงคราม ร่วมเวทีประชาคมระดมความคิดเห็นจากองค์กรสวัสดิการสังคมและพัฒนาศักยภาพองค์กรสวัสดิการสังคม

pll_content_description

      วันที่ 11 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. นางรภัสสา พานิกุล แรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม มอบหมายให้ นางกัญญาศิริ นัยอรรถ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ ร่วมเวทีประชาคมระดมความคิดเห็นจากองค์กรสวัสดิการสังคมและพัฒนาศักยภาพองค์กรสวัสดิการสังคม จัดโดย สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรสงคราม ณ บ้านตาลหอม ตำบลลาดใหญ่ อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ให้องค์กรสวัสดิการสังคมมีส่วนร่วมในการจัดสวัสดิการสังคม และจัดทำโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ในปีงบประมาณ 2566

TOP