Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสมุทรสงคราม

สรจ.สมุทรสงคราม ร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ 5/2565

pll_content_description

      วันที่ 21 มิถุนายน 2565 เวลา 09.30 น. นางรภัสสา พานิกุล แรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม มอบหมายให้ นางกัญญาศิริ นัยอรรถ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ 5/2565 ณ ห้องประชุมแม่กลอง ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม โดยมี นายกรกฎ วงษ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานการประชุม เพื่อพิจารณาคำขอกู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพสำหรับคนพิการ และผู้ดูแลคนพิการ และพิจารณาโครงการที่ขอรับการสนับสนุนเงินงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรสงคราม

TOP