Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสมุทรสงคราม

สรจ.สมุทรสงคราม จัดประชุมอาสาสมัครแรงงาน ระดับตำบล ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567

pll_content_description

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 9.30 น. นางรภัสสา พานิกุล แรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมเจ้าหน้าที่ จัดประชุมอาสาสมัครแรงงานระดับตำบล ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567 โดยมีนางรภัสสา พานิกุล แรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมบางช้าง อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงครามและมีผู้แทนหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดสมุทรสงครามเข้าร่วมประชุมด้วย เพื่อชี้แจงภารกิจด้านแรงงานการให้ความรู้กับอาสาสมัครแรงงานเกี่ยวกับเรื่องการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน การส่งเสริมสวัสดิการแรงงานนอกระบบ เพื่อให้อาสมัครแรงงานได้รับข้อมูลข่าวสารด้านแรงงานที่เกี่ยวข้อง ทันสมัยเพื่อนำบริการไปประสัมพันธ์เผยแพร่ในพื้นที่/ชุมชนได้อย่างถูกต้องมีประสิทธิภาพต่อไป ในการนี้ นางรภัสสาฯ ได้นำอาสมัครแรงงานออกกำลังกาย เพื่อสุขภาพที่ดี พร้อมกับประชาสัมพันธ์รณรงค์การขับขี่ปลอดภัยสวมใส่หมวกนิรภัยทั้งคนขับและคนซ้อนให้อาสมัครแรงงานรับทราบ ในการประชุมครั้งนี้ด้วย

TOP