Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสมุทรสงคราม

สรจ.สมุทรสงคราม จัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ 10/2562

pll_content_description

วันนี้ (28 พฤศจิกายน 2562) เวลา 09.30 น. สำนักงานแรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม จัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ 10/2562 เพื่อรับทราบผลการเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวมจังหวัดสมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ไตรมาส 1) ผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม แผนการดำเนินงานในเดือนธันวาคม 2562 การขับเคลื่อนการป้องกันปัญหาการบังคับใช้แรงงานหรือบริการ และการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน การขับเคลื่อนโครงการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบ และการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว ณ ห้องประชุมสำนักงานแรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม โดยมีนางชลอศรี บุญแก้วสุข แรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธาน

TOP