Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสมุทรสงคราม

ประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๔

pll_content_description

วันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ นางภัทรานิษฐ์ เขียวรอด แรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุม ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดฯ โดยมี นายสุพจน์ ยศสิงห์คำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธาน

TOP