Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสมุทรสงคราม

ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมการจ้างงานใหม่สำหรับผู้จบการศึกษาใหม่โดยภาครัฐและภาคเอกชน (CO-Payment)

pll_content_description

การดำเนินโครงการส่งเสริมการจ้างงานใหม่สำหรับผู้จบการศึกษาใหม่โดยภาครัฐและเอกชนเป็นการกระตุ้นให้เกิดการใช้จ่ายในกิจการ ครัวเรือน กระจายในทุกภูมิภาคของประเทศไทย และเป็นการเพิ่มทักษะในการประกอบอาชีพให้แก่ผู้จบการศึกษาใหม่ ซึ่งจะเป็นส่วนช่วยในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศได้

 

TOP