Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสมุทรสงคราม

ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ชุดวิดัทัศน์เพื่อเสริมสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) “ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมปรับเปลี่ยน สู่ความยั่งยืนของไทยและโลกเรา”

pll_content_description

ประชาสัมพันธ์ชุดวิดีทัศน์ดังกล่าวในรูปแบบไฟล์ที่สามารถดาวน์โหลดได้ที่ QR code   เพื่อให้ทุกภาคส่วนไได้ร่วมกันขับเคลื่อนประเทศไทยให้พัฒนาไปอย่างยั่งยืนตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

QR code ดาวน์โหลดชุดวิดีทัศน์เพื่อเสริมสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) “ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมปรับเปลี่ยน สู่ความยั่งยืนของคนไทยและโลกเรา”

TOP