Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสมุทรสงคราม

ประกาศจังหวัดสมุทรสงคราม เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน ของสำนักงานแรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม

pll_content_description

🆕ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร #พนักงานราชการเฉพาะกิจ
ขอให้ผู้ผ่านการเลือกสรรลำดับที่ 1 – 5 มารายงานตัวเพื่อเข้ารับการจัดจ้าง
ในวันศุกร์ที่ 23 กรกฎาคม 2564
เวลา 09.00 น.
ณ สำนักงานแรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม อาคารศาลากลางจังหวัด ชั้น 5
ทั้งนี้ ขอให้ผู้ผ่านการเลือกสรร ปฏิบัติตามประกาศจังหวัดสมุทรสงครามและจัดเตรียมเอกสารหลักฐานประกอบให้ครบถ้วน หากไม่มารายงานตัวภายในวันเวลาที่กำหนดจะไม่ได้รับการพิจารณาจ้าง
TOP