Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสมุทรสงคราม

กิจกรรมส่งเสริมคุ้มครองและพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบจังหวัดสมุทรสงคราม

pll_content_description

เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น. นางภัทรานิษฐ์  เขียวรอด  แรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม มอบหมายให้ นางกัญญาศิริ นัยอรรถ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่  จัดกิจกรรมส่งเสริมคุ้มครองและพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบ  ภายใต้โครงการบูรณาการส่งเสริม คุ้มครอง และพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบจังหวัfสมุทรสงคราม โดยบูรณาการร่วมกับสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน จัดกิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัยแก่เครือข่ายแรงงานนอกระบบ บูรณาการการทำงานเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านแรงงานแก่แรงงานนอกระบบ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนพรนิมิต (ผลิตท๊อฟฟี่รสกะทิ ถั่ว ทุเรียน) ตำบลลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น  25 คน

TOP