Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสมุทรสงคราม

การประชุมแกนนำอาสาสมัครแรงงานระดับตำบล จังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ 4/2564

pll_content_description

          วันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น. สำนักงานแรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม จัดประชุมแกนนำอาสาสมัครแรงงานระดับตำบลจังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ 4/2564 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม โดยมีหัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม ร่วมชี้แจงภารกิจ แผนงาน/โครงการ ข่าวสารประชาสัมพันธ์ด้านแรงงาน พร้อมทั้งชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
          ทั้งนี้ ใน
การประชุมฯ จัดให้มีมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัส  COVID-19 โดยการวัดอุณหภูมิ ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ สวมหน้ากากอนามัย และการนั่งเว้นระยะห่าง ตามมาตรการควบคุมโรคของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

TOP