Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสมุทรสงคราม

โครงสร้างหน่วยงาน

 • นางชลอศรี บุญแก้วสุข

  นางชลอศรี บุญแก้วสุข

  แรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม
  • นางกัญญาศิริ นัยอรรถ

   นางกัญญาศิริ นัยอรรถ

   ผู้ช่วยแรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม
   • นางกัญญาศิริ นัยอรรถ

    นางกัญญาศิริ นัยอรรถ

    นักวิชาการแรงงานชำนาญการ
    • นายธวัชชัย ช่างสัน

     นายธวัชชัย ช่างสัน

     นักวิชาการแรงงานชำนาญการ
    • นางสาวทรงศิริ คงสินธุ์

     นางสาวทรงศิริ คงสินธุ์

     เจ้าหน้าที่วิเคราะห์และประมวลผลฯ
   • นางสาวคณัสนันตร์ สุฑธสินธุ์

    นางสาวคณัสนันตร์ สุฑธสินธุ์

    เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
    • นางเยาวภา สวัสดิ์พาณิชย์

     นางเยาวภา สวัสดิ์พาณิชย์

     พนักงานธุรการ ส 3
    • นายมาณพ สินธุรส

     นายมาณพ สินธุรส

     พนักงานขับรถยนต์ ส 2
    • นางพิไลพร เจริญฤทธิ์

     นางพิไลพร เจริญฤทธิ์

     พนักงานบริการ
TOP