ข่าวเด่น

โครงการสำรวจความต้องการแรงงานของสถานประกอบการ ปี 2561 จังหวัดสมุทรสงคราม

 กระทรวงแรงงานได้กำหนดให้จังหวัดดำเนินการสำรวจข้อมูลความต้องการแรงงานของสถานประกอบการ ปี 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ข้อมูลไปใช้ในการวางแผนกำลังคนให้ตรงกับความต้องการของผู้ประกอบการ เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาเศรษฐกิจและการแก้ไขปัญหาการว่างงานตามนโยบายของรัฐบาล

ภาพข่าว: 

อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ จังหวัดสมุทรสงคราม ปี 2561

 

ภาพข่าว: 

อัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ (ฉบับที่ 7)

 

อัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ ฉบับที่ 1 -7

ภาพข่าว: 

คู่มือแนวทางการกำหนดมาตรการการควบคุมภายในที่เหมาะสม

 คู่มือแนวทางการกำหนดมาตรการการควบคุมภายในที่เหมาะสม

ภาพข่าว: 

3Rs วิธีการลดขยะด้วยเทคนิค 3R อย่างง่าย ๆ

แนวคิด 3R

ภาพข่าว: 

ภูมิไทย ไตรรงค์ 100 ปี ธงชาติไทย

          พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตราพระราชบัญญัติ
ธง พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2560 เรียกว่า "ธงไตรรงค์" ในการนี้คณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเมื่อ

ภาพข่าว: 
Syndicate content