ข่าวเด่น

5 ธันวาคม วันดินโลก World Soil Day 2018

 

ภาพข่าว: 

ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามความคิดเห็นเพื่อประกอบการจัดทำ (ร่าง) อัตราค่าจ้างรายชั่วโมง สำหรับลูกจ้างผู้สูงอายุ

 ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามรับฟังความคิดเห็น

เพื่อประกอบการจัดทำ (ร่าง) อัตราค่าจ้างรายชั่วโมง

สำหรับลูกจ้างผู้สูงอายุ

ภาพข่าว: 

โครงการสำรวจความต้องการแรงงานของสถานประกอบการ ปี 2561 จังหวัดสมุทรสงคราม

 กระทรวงแรงงานได้กำหนดให้จังหวัดดำเนินการสำรวจข้อมูลความต้องการแรงงานของสถานประกอบการ ปี 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ข้อมูลไปใช้ในการวางแผนกำลังคนให้ตรงกับความต้องการของผู้ประกอบการ เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาเศรษฐกิจและการแก้ไขปัญหาการว่างงานตามนโยบายของรัฐบาล

ภาพข่าว: 

อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ จังหวัดสมุทรสงคราม ปี 2561

 

ภาพข่าว: 

อัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ (ฉบับที่ 7)

 

อัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ ฉบับที่ 1 -7

ภาพข่าว: 

คู่มือแนวทางการกำหนดมาตรการการควบคุมภายในที่เหมาะสม

 คู่มือแนวทางการกำหนดมาตรการการควบคุมภายในที่เหมาะสม

ภาพข่าว: 
Syndicate content