ควบคุมภายใน

 คู่มือแนวทางการกำหนดมาตรการการควบคุมภายในที่เหมาะสม

ดาวน์โหลดคู่มือ ได้ที่นี่

 

รายงานการประเมินผลความเสี่ยงการควบคุมภายใน