สรจ.สมุทรสงคราม จัดหน่วยบริการประชาชน เข้าร่วมโครงการ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน เพื่อความปรองดองสมานฉันท์ ประจำเดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๖๑

            วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. สำนักงานแรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม จัดหน่วยบริการประชาชน เข้าร่วมโครงการ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน เพื่อความปรองดองสมานฉันท์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ โดยมี นายคันฉัตร ตันเสถียร ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธาน ณ ศาลาอเนกประสงค์บริเวณโรงเรียนฑีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดประดู่) ในพระราชูปถัมภ์ ฯ หมู่ที่ ๒ ต.วัดประดู่ อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม กิจกรรมประกอบด้วย เล่นเกมตอบคำถาม จับสลากรับรางวัล การให้คำแนะนำบริการของกระทรวงแรงงาน แนะนำการดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น Smart Labour การรับปรึกษาปัญหาร้องทุกข์ ร้องเรียน มีผู้มารับบริการ ๕๐ คน