สรจ.สมุทรสงคราม จัดประชุมคณะทำงานวิเคราะห์สถานการณ์แรงงานและดัชนีชี้วัดภาวะแรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม รายไตรมาสและรายปี ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐

                  วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ น. สรจ.สมุทรสงครามจัดประชุมคณะทำงานวิเคราะห์สถานการณ์แรงงานและดัชนีชี้วัดภาวะแรงงานจังหวัดสมุทรสงครามรายไตรมาสและรายปี ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมสำนักงานแรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน จากการวิเคราะห์ข้อมูลด้านแรงงานและข้อมูลที่เกี่ยวข้องในรายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม ไตรมาส ๓ ปี ๒๕๖๐ ให้พร้อมสำหรับการเผยแพร่ ใช้ประโยชน์ด้านแรงงานในอนาคตต่อไป