ภูมิไทย ไตรรงค์ 100 ปี ธงชาติไทย

          พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตราพระราชบัญญัติ
ธง พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2560 เรียกว่า "ธงไตรรงค์" ในการนี้คณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเมื่อ
วันที่ 20 กันยายน 2559 ได้มีมติเห็นชอบกำหนดให้วันที่ 28 กันยายน ของทุกปี เป็นวันพระราชทานธงชาติไทย (Thai National Flag Day) และเริ่มในวันที่ 28 กันยายน 2560 เป็นวันแรก โดยไม่ถือเป็นวันหยุดราชการ รวมทั้งกำหนดให้มีการชักและประดับธงชาติไทยในวันดังกล่าว เพื่อเป็นการสร้างความภาคภูมิใจของคนในชาติและเป็นการน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงพระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย

 

คู่มือ ธงไตรรงค์ ธำรงไทย

ดาวน์โหลดคู่มือ ที่นี่