ทำเนียบผู้บริหาร

รายนามผู้ดำรงตำแหน่ง

ชื่อ - สกุล

ตำแหน่ง

ระยะเวลาในการดำรงตำแหน่ง

1. นายสุพจน์  เกษมสุวรรณ

แรงงานและสวัสดิการสังคมจังหวัดสมุทรสงคราม

เม.ย. 37 - 30 ก.ย. 40

2. น.ส.อุไร  ชีพอยู่ยืน

แรงงานและสวัสดิการสังคมจังหวัดสมุทรสงคราม

พ.ย. 40 - 16 ต.ค. 45

3. นายกรีฑา  สพโชค

แรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม

16 ต.ค. 45 - 27 ธ.ค. 48

4. นายชาญศักดิ์  เฮงสมบูรณ์

แรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม

ม.ค. 49 - 20 เม.ย. 50

5. นางสุภาพร  คุณูปถัมภ์

แรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม

23 เม.ย. 50 - 18 พ.ย. 51

6. นายศักดิ์สกล  จินดาสวัสดิ์

แรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม

20 พ.ย. 51 - 25 มิ.ย. 55

7. นางวันเพ็ญ  พรหมเกษ

แรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม

ก.ค. 55 - 12 ส.ค. 56

8. นายสบโชค  สิงหปรีชา

แรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม

13 ส.ค. 56 - 20 ก.ย. 57

9. นางยุวรี  สัตยพาณิช

แรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม

21 ก.ย. 57 – 29 ก.ย. 59

10. นางสมใจ  ธรรมสโรช

แรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม

26 ต.ค. 59 – 3 พ.ย. 59

11. น.ส.วัฒนา  เจริญยงค์

แรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม

2 มี.ค. 60 – 10 พ.ย. 60

12. นางชลอศรี  บุญแก้วสุข

แรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม

13 พ.ย. 60 – ปัจจุบัน