ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติกับสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม

 การสมัครเข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ

 

สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 สามารถติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานฯ หรือดาวน์โหลดในเว็บไซต์ http://www.dsd.go.th/samutsongkhram หัวข้อ “เอกสารดาวน์โหลด” และนำมายื่นที่ศูนย์ฯ พร้อมเอกสารประกอบการสมัครดังต่อไปนี้

1) สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ

2) สำเนาวุฒิการศึกษา 1 ฉบับ กรณีจบการศึกษาสาขาช่างไฟฟ้าโดยตรง หรือ หนังสือรับรองประสบการณ์การทำงาน 1 ฉบับ กรณีไม่ได้จบการศึกษาสาขาช่างไฟฟ้า

 

ต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 034-711284

ทางเว็บไซต์ http://www.dsd.go.th/samutsongkhram

หรือทาง facebook “ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม”