อาสาสมัครแรงงาน

ข้อมูลอาสาสมัครแรงงานจังหวัดสมุทรสงครามปี 2559

  

 

แกนนำอาสาสมัครแรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม

มีดังนี้

1. นายอโนชา          หลีสุวรรณ์                 ประธานแกนนำ อ.อัมพวา

2. นางอัมพรทิพย์      เทียนศิริ                   แกนนำ อ.อัมพวา

3. นายวิรัตน์            สีสด                       แกนนำ อ.บางคนที

4. นางอุไร               เอี้ยววิลัย                  แกนนำ อ.บางคนที

จำนวน    4     คน

 

 

 

 

เครือข่ายอาสาสมัครแรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม จำนวน   262  คน
   
แยกเป็นรายอำเภอ ดังนี้  
          ๑. อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จำนวน   89  คน
          ๒. อำเภออัมพวา                                              จำนวน   90   คน  
          ๓. อำเภอบางคนที จำนวน   83 คน