เครือข่ายอาสาสมัครแรงงาน

 เครื่อข่ายอาสาสมัครแรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม

              อาสาสมัครแรงงานจังหวัดสมุทรสงครามมีจำนวนทั้งหมด 262 คน ครอบคลุมทั้ง 3 อำเภอ 36 ตำบล ๆ ละ 1 คน รวม 36 คน

 

 

อาสาสมัครแรงงานระดับตำบล จำนวน 36 ตำบล

อำเภอเมือง

 

 

 

ชื่อ - สกุล : นางศราวรรณ  โหงวสกุล

แกนนำอาสาสมัครแรงงาน ตำบลแม่กลอง

 

 

ชื่อ - สกุล : นายสมบูรณ์  จตุพรพิมล

แกนนำอาสาสมัครแรงงาน ตำบลคลองเขิน

 

 

ชื่อ - สกุล : นางสุรินทร์  แก้วมณี

แกนนำอาสาสมัครแรงงาน ตำบลบางขันแตก

 

 

ชื่อ - สกุล : นางบุญมี  ศิริธรรม

แกนนำอาสาสมัครแรงงาน ตำบลบางแก้ว

 

 

ชื่อ - สกุล : นายธนัย  พ้นภัย

แกนนำอาสาสมัครแรงงาน ตำบลบางจะเกร็ง

 

 

ชื่อ - สกุล : นางฉวีวรรณ  ทองเปลว

แกนนำอาสาสมัครแรงงาน ตำบลบ้านปรก

 

 

ชื่อ - สกุล : นายนคร  นาคสมบัติ

แกนนำอาสาสมัครแรงงาน ตำบลลาดใหญ่

 

 

ชื่อ - สกุล : นางสาวรมณีย์  เต็มเปี่ยม

แกนนำอาสาสมัครแรงงาน ตำบลนางตะเคียน

 

 

ชื่อ - สกุล : นายปฐมพงศ์  ช่องเจริญอนันต์

แกนนำอาสาสมัครแรงงาน ตำบลคลองโคน

 

 

ชื่อ - สกุล : นางสาวบุญนาค  ชัยมงคล

แกนนำอาสาสมัครแรงงาน ตำแหลมใหญ่

 

 

ชื่อ - สกุล : นายอรรถวุฒิ  กลัดสมบูรณ์

แกนนำอาสาสมัครแรงงาน ตำบลท้ายหาด

 

 

อำเภออัมพวา

 

 

 

ชื่อ - สกุล : นายอโนชา  หลีสุวรรณ์

แกนนำอาสาสมัครแรงงาน ตำบลแควอ้อม

 

 

ชื่อ - สกุล : นางอัมพรทิพย์  เทียนศิริ

แกนนำอาสาสมัครแรงงาน ตำบลอัมพวา

 

 

ชื่อ - สกุล : นางวรรณา  สนสำรวย

แกนนำอาสาสมัครแรงงาน ตำบลยี่สาร

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อ - สกุล : นายมนูญ  เกิดลมูล

แกนนำอาสาสมัครแรงงาน ตำบลปลายโพงพาง

 

 

ชื่อ - สกุล : นางสาวชุมศรี  จูพิบูรณ์

แกนนำอาสาสมัครแรงงาน ตำบลบางนางลี่

 

 

ชื่อ - สกุล : นางไพรินทร์  พลเวียง

แกนนำอาสาสมัครแรงงาน ตำบลท่าคา

 

 

ชื่อ - สกุล : นางสาวจิตรา  แย้มกรานต์

แกนนำอาสาสมัครแรงงาน ตำบลสวนหลวง

 

 

ชื่อ - สกุล : นายอำพล  ลอยมา

แกนนำอาสาสมัครแรงงาน ตำบลบางช้าง

 

 

ชื่อ - สกุล : นางสาวกุลเกตุ แพรุ้งสกุล

แกนนำอาสาสมัครแรงงาน ตำบลวัดประดู่

 

 

ชื่อ - สกุล : นางศิริวรรณ  มีสกุล

แกนนำอาสาสมัครแรงงาน ตำบลเหมืองใหม่

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อ - สกุล : นางนิตยา  ขุนเจ๋ง

แกนนำอาสาสมัครแรงงาน ตำบลแพรกหนามแดง

 

 

ชื่อ - สกุล : นางจำลอง  วรรณรัตน์

แกนนำอาสาสมัครแรงงาน ตำบลบางแค

 

อำเภอบางคนที

 

 

 

ชื่อ - สกุล : นางสุนันท์  หัตถกรรม

แกนนำอาสาสมัครแรงงาน ตำบลบางกระบือ

 

 

 

ชื่อ - สกุล : นายปรีชา  ศรีประภา

แกนนำอาสาสมัครแรงงาน ตำบลกระดังงา

 

 

 

ชื่อ - สกุล : นายเสงี่ยม  ทรงหิรัญ

แกนนำอาสาสมัครแรงงาน ตำบลบางสะแก

 

 

 

ชื่อ - สกุล : นางอุไร  เอี้ยววิลัย

แกนนำอาสาสมัครแรงงาน ตำบลบางยี่รงค์

 

 

 

ชื่อ - สกุล : นางวชิรา  แย้มประยูร

แกนนำอาสาสมัครแรงงาน ตำบลโรงหีบ

 

 

 

ชื่อ - สกุล : นางสุภัตรา  รัตนบรรจง

แกนนำอาสาสมัครแรงงาน ตำบลบางคนที

 

 

 

ชื่อ - สกุล : นายทองหล่อ  พงษ์ประยูร

แกนนำอาสาสมัครแรงงาน ตำบลดอานมะโนรา

 

 

 

ชื่อ - สกุล : นางเสรี  ศรีปา

แกนนำอาสาสมัครแรงงาน ตำบลบางพรม

 

 

ชื่อ - สกุล : นางวดี  วณิชยธนากร

แกนนำอาสาสมัครแรงงาน ตำบลบางกุ้ง

 

 

ชื่อ - สกุล : นายวิรัตน์  สีสด

แกนนำอาสาสมัครแรงงาน ตำบลจอมปลวก

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อ - สกุล : นางแก้วตา  จิตรแก้วผดุง

แกนนำอาสาสมัครแรงงาน ตำบลบางนกแขวก

 

 

ชื่อ - สกุล : นางสาววันเพ็ญ  ทรงแสง

แกนนำอาสาสมัครแรงงาน ตำบลยายแพง

 

 

ชื่อ - สกุล : นายนเรศน์  รังศิริรักษ์

แกนนำอาสาสมัครแรงงาน ตำบลบ้านปราโมทย์